Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.midesti.com, zoals beschikbaar gesteld door Midesti. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Midesti. het is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij Midesti.

Indien toepasselijk:

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Midesti te claimen of te veronderstellen.

Midesti streeft naar een website die zo actueel mogelijk is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en / of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en / of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en / of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Midesti aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Veranderingen

Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt u op deze pagina de recentste versie van de disclaimer van www.midesti.com.

Identiteit van de ondernemer

 • Midesti (www.midesti.com)
 • Esad Usta
 • Adres: Hasseltweg 402, 3600 Genk, België
 • Telefoonnummer: +32 488 57 18 97
 • E-mailadres: info@midesti.com
 • Btw-identificatienummer: BE0785.310.713

ALGEMENE VOORWAARDEN Midesti Outdoor living ( ondernemingsnummer: BE0785.310.713)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. De bestelling zal bindend zijn voor beide partijen.
 9. Indien de klant na ondertekening van de overeenkomst en het betalen van de voorschotfactuur overgaat tot het annuleren van de bestelling is de klant steeds verplicht over te gaan tot betaling van 50% van het bedrag opgenomen in de aanvaarde offerte. Men dient rekening te houden met het feit dat elke realisatie op maat gemaakt is en slechts uit één exemplaar bestaat hetgeen de onmogelijkheid impliceert om de realisatie opnieuw te gebruiken. ( Dit bedrag kan vermindert worden indien de overkapping of delen van de overkapping nog niet in fabrikage zijn genomen ( +/- 2 weken voor montagedatum)
 10. De leveringstermijn neemt aanvang na de Betaling van het voorschotbedrag.
 11. De leververplichting vat pas aan nadat de klant het voorschotfactuur heeft voldaan.
 12. De aansprakelijkheid van Midesti en haar onderaannemers, voor schade ontstaan door hun aansprakelijkheid ingevolge vuur, rook, ontploffing, water, wordt bij gemeen akkoord beperkt tot € 250.000 in stoffelijke schade.
 13. De leveringstermijn dient verlengd te worden wanneer Midesti – tijdens de uitvoering van de overeenkomst op moeilijkheden van materiële aard stuit die haar niet toerekenbaar zijn of welke niet voorzien konden worden, zelfs indien zij bestonden voor het sluiten van de overeenkomst, en die de werken aanzienlijk verzwaren of vertragen of wanneer er sprake is van overmacht in hoofde van Midesti BV om tijdig over te gaan tot levering.
 14. De garantietermijn bedraagt 7 jaar ( Aspecten voldoende aan de Belgische wetgeving) en ( behalve anders toegewezen op de offerte ) De klant dient bij indien tevoorschijn gekomen problemen altijd eerst afbeeldingen te nemen en deze toe te sturen naar Midesti BV.
 15. In geval van gelijk welke betwisting ook, kan Midesti bv enkel gedagvaard worden voor de rechtbanken van zijn maatschappelijke zetel. De plaats van betaling en uitvoering van de verbintenissen van de klant is de maatschappelijke zetel van Midesti bv.
 16. Regenafvoer tot op de grond – gecompliceerde aansluiting op het rioleringsnet is niet inbegrepen. Bij eventuele aansluiting aan een bestaand rioleringsnet, wordt verondersteld dat deze voldoende capaciteit heeft om het bijkomende regenwater te verwerken. Alle onvolkomenheden van het systeem vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
 17. Aansluitingen op het bestaande elektriciteitsnet van de klant gebeurt steeds op last en verantwoordelijkheid van de klant. De elektriciteit wordt aangesloten daar waar de voorzieningen door de klant zijn getroffen.
 18. De vereiste toelatingen en vergunningen aangaande de stedenbouwkundige handelingen – indien nodig ( Afhankelijk van gemeente) – moeten bekomen worden door de klant.
 19. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimum van 10 %. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van € 25,00. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.
 20. EIGENDOMSVOORBEHOUD: De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven Bij Midesti verworven.
 21. De klant zorgt ervoor dat het terrein vrij is en goed bereikbaar per vrachtwagen, busje of wagen. Bijkomend werk wordt eventueel in rekening gebracht. Desgevallend zal de klant op zijn initiatief voldoende parkeerruimte reserveren en laten afbakenen.
 22. Bij onregelmaten aan het huis vb: Schuine vloer, Schuine constructie, huismuur die schuin loopt. Worden de gevolgen voor de montage niet gecorigeerd door Midesti bv. En valt niet in de garantie van het product Deze dient voorafgaand door de klant opgelost te worden en is de verantwoordelijkheid van de klant.
 23. Onvolkomenheden aan de bestaande toestand en hun gevolgen voor de stabiliteit en de waterdichtheid van het voorwerp van onderhavige overeenkomst vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Midesti bv.
 24. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 25. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 26. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 27. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 28. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 29. Een uitgebreide garantie beleid kun je vinden op onderstaande link: ” https://www.midesti.com/garantie-en-onderhoud/
 30. Tijdens de montage dient de klant enkel de montage gebied te betreden onder begeleiding van de monteurs. Voor de veiligheid van iedereen en de propere afwerking van de werken is dit een verplichting.
Afspraak maken
Offerte aanvragen